Algemene voorwaarden

versie 16 juni 2023

1. Definities

1.1
Fotograaf: An Van de Wal – “LumierePhotography”, een handelsnaam van AQUILIA VOF, met maatschappelijke zetel te Arendstraat 43, 2018 Antwerpen, KBO-nummer 0712.506.966 en RPR Antwerpen, tevens opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: info@lumierephotography.be; telefoon 0472/916745.

1.2
Klant: de (rechts)persoon (professioneel) of natuurlijke personen (consumenten) waarmee de Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft.

1.3
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant.

1.4
Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan de Klant waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, en die ook de vorm kunnen aannemen van een prijslijst, een e-mail of een brochure en die via email, sociale media of de Website verspreid kunnen worden.

1.5
Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.

1.6
Product: elk fysiek of digitaal product dat wordt verkocht of geleverd door de Fotograaf.

1.7
Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. Wetboek Economisch Recht (verder “WER”).

1.8
Wettelijke Garantietermijn: de termijn van 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. OBW.

1.9
Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow, alles overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.

1.10
Website: de website van de Fotograaf: https://www.lumierephotography.be   

2. TOEPASSING

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke Offerte van de Fotograaf en op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en de Klant, tenzij anders overeengekomen.

2.2
Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant en zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

3. Aanbod van de opdracht

3.1
Tenzij anders overeengekomen, doet de Fotograaf een aanbod van Opdracht in de vorm van een Offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2
Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending ervan door de Fotograaf.

4. aanvaarding, totstandkoming en duur van de overeenkomst

4.1
Na aanvaarding van de Offerte komt de Overeenkomst tot stand.

4.2
Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, kan deze nog slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. In geval van wijziging van de Opdracht behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de verschuldigde prijs en/of de levertermijn in functie van die wijziging aan te passen.

4.3
De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1
De Overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant komt tot stand voor één specifieke datum of voor verschillende specifieke data. Enkel die specifieke datum of data worden door de Fotograaf na ontvangst van het integrale voorschot ingeboekt. Dit voorschot bedraagt 50% van de totale prijs van de Opdracht en wordt vooraf gefactureerd. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen 7 dagen na ontvangst van de (voorschot-)factuur door de Klant.

5.2
De Opdracht wordt door de Fotograaf uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van de Klant.

5.3
De Fotograaf zal de Opdracht in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt, zoals o.a. zichtbaar op de Website. Mocht de gebruikelijke stijl de Klant niet gekend zijn, zal de Fotograaf op eerste verzoek, enkele voorbeelden ter beschikking stellen. 

5.4
De Klant maakt de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen.

5.5
Door de Fotograaf zal standaard slechts een beperkte nabewerking plaatsvinden, zijnde het aanpassen van bepaalde kleuren en bepaalde contrasten, volgens de huisstijl. Andere nabewerkingen op vraag van de Klant (zoals bijvoorbeeld “photoshop”), zijn enkel mogelijk in onderling overleg en worden bijkomend gefactureerd na goedkeuring van een bijkomende offerte.

5.7
De Klant keurt elk uitgevoerd onderdeel van de Opdracht goed, of formuleert daaromtrent een duidelijke gemotiveerde klacht binnen de 14 dagen na levering. Een verloop van twee weken na levering zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd. Indien de klacht slechts betrekking heeft op een gedeelte van de Opdracht zal de Klant dat specificeren.

6. Ontwerp van een fotoalbum

6.1
Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen.

6.2
De Klant heeft de mogelijkheid een voorselectie te maken uit het gemaakte beeldmateriaal. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal maximaal vier weken na voorselectie en bij gebreke aan voorselectie maximaal 4 weken na de bestelling digitaal voorgelegd worden aan de Klant.

6.3
De Klant krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid om wijzigingen in het ontwerp te laten aanbrengen. Dit zijn redelijke en beperkte aanpassingen in de vorm van het wisselen van foto’s naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de voorgaande foto positie. Andere (grotere) wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak van het ontwerp zijn enkel tegen bijkomende betaling mogelijk, en zullen, behoudens andersluidende afspraken, pas door de Fotograaf worden uitgevoerd na goedkeuring van een bijkomende offerte.  

6.5
Uiterlijk twee weken na de laatst gevraagde wijzigingen legt de Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de Klant.

6.6
De Fotograaf laat fotoalbums niet drukken vooraleer de Klant het ontwerp, met eventuele wijzigingen schriftelijk heeft goedgekeurd en na betaling van de factuur.

7. Levering en levertermijnen

7.1.
Tenzij anders overeengekomen, hanteert de Fotograaf de volgende levertermijnen:

 • voor levering van beelden: maximaal 3 weken na datum van de fotoshoot;
 • voor fotoalbums en andere fysieke goederen maximaal 8 weken, resp. 4 weken na betaling van de factuur.

7.2
De fotograaf houdt zich het recht voor om de levertermijn op te schorten in geval van niet (tijdige) betaling van de (voorschot-)factuur door de Klant. 

7.3
De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.

7.4
Indien de Fotograaf er niet in slaagt haar Opdracht tijdig uit te voeren en/of voormelde levertermijnen te halen, verbindt de Fotograaf zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Fotograaf dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn bieden gelet op de omstandigheden. Slechts als de Fotograaf de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en kan de Klant (consument) tevens een schadevergoeding van 10% van de prijs vorderen van de Fotograaf.

7.5
Tenzij anders overeengekomen, worden beelden en ontwerpen aan de Klant ter beschikking gesteld via een met paswoord beveiligde ‘online galerij’, die na de oplevering 6 maanden beschikbaar blijft. Deze periode kan op aanvraag verlengd worden, waarbij de Fotograaf zich het recht voorbehoudt om daarvoor een bijkomende kost aan te rekenen, na goedkeuring van een bijkomende offerte..

In de periode waarin de online galerij beschikbaar is, heeft de Klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de online shop. Bij bestelling van producten via de online galerij ontstaat een overeenkomst tussen de Klant en Pic-Time, volgens de voorwaarden van Pic-Time, waarbij de Fotograaf geen partij is en dewelke geen afbreuk doen aan de Overeenkomst tussen de Klant en de Fotograaf.

7.6
Online verkochte producten die niet aan een fotoshoot zijn gelinkt, fotoalbums en andere fysieke goederen worden persoonlijk overhandigd of per post of koerier verzonden.       

7.7
Bij verzending door de Fotograaf geldt bijkomend het volgende:

 • 7.7.1
  De kosten voor een verzending zijn ten laste van de Klant.
 • 7.7.2
  Indien de Klant een consument is, gaat het risico (op diefstal, verlies of beschadiging) van verzonden foto’s, producten of andere dragers over op de Klant vanaf het moment van ontvangst door de Klant, tot het moment dat zij door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.
 • 7.7.3
  Voor de professionele Klant gaat het leveringsrisico over vanaf het moment van verzending door de Fotograaf aan de Klant, tot het moment dat zij door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.
 • 7.7.4
  De Fotograaf verzendt uitsluitend naar adressen in België.
 • 7.7.5
  Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de Fotograaf toekomt omdat de Klant een onvolledig of fout leveringsadres heeft opgegeven, kan de Klant geen schadevergoeding eisen. Op verzoek en op kosten van de Klant, zal de bestelling nogmaals worden verstuurd.

8. Prijs

8.1
De (uur-)prijs voor de te leveren producten en/of diensten en de verplaatsingskosten, zijn diegene die vermeld zijn op de Offerte die door de Klant aanvaard is of de (uur-)prijs en de verplaatsingskosten vermeld op de Website op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

8.2
Bij online aankopen gelden de prijzen die op de Website staan aangegeven.

8.3
De Fotograaf is gerechtigd om aan de Klant een voorschot voor bijkomende kosten te vragen, zoals onder meer: reiskosten, vervoerstickets, overnachtingen, catering, edm.

8.4
De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, wordt aangerekend aan 50% van de overeengekomen uurprijs.

8.5
Indien de Klant niet tijdig de nodige informatie voor de uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt, is de Fotograaf gerechtigd om naar eigen keuze een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de Opdracht en om de uitvoering van de Opdracht uit te stellen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Opdracht aan de hand van die informatie alsnog te kunnen uitvoeren.

8.6
Een wijziging in de Opdracht gevraagd door de Klant gedurende de uitvoering van de Opdracht, komt voor rekening van de Klant, en zal door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd nadat de Klant zijn akkoord bevestigt met een bijkomende Offerte waarin de kosten en desgevallend de gewijzigde levertermijn beschreven staan.

9. Betaling- en betalingsvoorwaarden

9.1
Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk via de Website te worden betaald. De Klant kan betalen via de volgende betalingsmiddelen:  creditcards en debitcards.Een bevestigingsmail met betalingsbewijs wordt korte tijd nadien toegestuurd.

9.2
Tenzij anders overeengekomen zal de Fotograaf voor diensten of Producten die niet via de Website zijn aangekocht, een factuur sturen die betaald dient te worden binnen 14 dagen (voor consumenten) en binnen 7 dagen (voor professionele klanten) na ontvangst van de factuur door de Klant.

9.3
Daagt de Klant niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet de overeengekomen prijs alsnog integraal betaald worden. Daagt de Klant meer dan tien minuten later dan het afgesproken tijdstip op, wordt de shoot met de verloren tijd ingekort en blijft de integrale prijs verschuldigd.  

10. Verlet en overmacht

10.1
Indien de Klant de datum van een reeds bevestigde shoot wil verplaatsen naar een ander tijdstip, om welke reden dan ook, zal de Fotograaf in eerste instantie enkele andere beschikbare data voorstellen. Indien de Klant niet akkoord gaat met één van de alternatieve data, wordt de Opdracht aanzien als geannuleerd door de Klant en gelden de bepalingen van art. 11.3. De al gemaakte kosten voor onder andere huur van locatie, materiaal of rekwisieten zijn ten laste van de Klant, hetgeen de Klant aanvaardt.

10.2
Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen (hierna: ‘Overmacht’).

10.3
In geval van ernstige verzwarende omstandigheden, ziekte, ongeval of Overmacht waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf naar beste vermogen en voor zover mogelijk zorgen voor een vervangende fotograaf, of een nieuwe datum overeenkomen, hetgeen de Klant aanvaardt. De Fotograaf maakt hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand melding, behoudens overmacht.

10.4
Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht ofwel uit hoofde van de Klant, ofwel uit hoofde van de Fotograaf niet binnen een redelijke termijn nadien te realiseren is, is zowel de Fotograaf als de Klant gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

11. Opschorting en annulatie

11.1
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, mag de Fotograaf, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het integrale bedrag van alle op dat moment openstaande facturen integraal is voldaan.

11.2
In geval van laattijdige betaling is de Klant op het openstaande bedrag een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het integrale factuurbedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere reële schade door de Fotograaf aangetoond wordt.

11.3
Indien de Klant of de Fotograaf een fotoshoot annuleert, zonder dat er sprake is van Overmacht, worden volgende vergoedingen aangerekend:

 • bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
 • bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
 • bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
 • Bij annulatie op de dag zelf of binnen 24u voordien: 100% van de totaalprijs.

11.4
Een Opdracht die al volledig uitgevoerd is, of (digitale) Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding in functie van de gederfde winst.

11.5
De betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

12. Herroepingsrecht (enkel van toepassing indien de klant consument is)

12.1
Het Herroepingsrecht is enkel van toepassing bij bestelling van een fotosessie via de Website. Producten die via de Website zijn aangekocht, waaronder afdrukken van foto’s, canvas, fotoalbum, digitale beelden, edm. Zijn Producten op maat (i.e. producten die volgens de specificaties van de Klant vervaardigd zijn of specifiek voor die betrokken Klant bestemd zijn), met als gevolg dat hierop het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing is. Ook wanneer het gaat om een bestelling van een dienst (fotosessie) die al is uitgevoerd, is het herroepingsrecht uitgesloten, hetgeen de Klant uitdrukkelijk erkent.

12.2
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Fotograaf ofwel via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, of per e-mail), ofwel via het modelformulier van de Fod Economie op de hoogte stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en dit binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst (voor zover die betrekking heeft op het leveren van een fotoshoot zoals toegelicht in artikel 12.1).

12.3
Indien de Klant de Overeenkomst op correcte wijze herroept, zal de Fotograaf alle tot op dat moment ontvangen betalingen, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

12.4
De Fotograaf betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13. Klachten

13.1
Zonder afbreuk te doen aan de rechten die volgen uit de Wettelijke Garantietermijn, moeten klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur uiterlijk binnen 7 dagen (voor professionelen) en 14 dagen (voor consumenten) na ontvangst van de Producten, de Dienst en/of de factuur worden voorgelegd aan de Fotograaf. Dit kan via mail op het e-mailadres info@lumierephotography.be op telefonisch via het 072/916745. Klachten die na genoemde termijn worden geformuleerd, worden niet meer in behandeling genomen.

13.2
Een bezwaar kan ook steeds gericht worden aan de consumentenombudsdienst, via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

13.3
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting voor de professionele Klant niet op.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1
Elke Overeenkomst houdt mede de in 14.4 omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

14.2
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij de Fotograaf.

14.3
Tenzij anders overeengekomen, houdt de Fotograaf zich het recht voor om de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, Website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

14.4
De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten en de foto’s voor de vooraf afgesproken doeleinden te gebruiken. Meer bepaald geldt deze licentie slechts voor de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar.

Bij iedere publicatie op social media wordt de naam van de Fotograaf vermeld en dit door middel van de tag op IG @lumierephotography én naamsvermelding in de caption.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.

14.5
Het is De Klant niet toegestaan de foto’s te verveelvoudigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring. De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf, het verplichte bijsnijden op sociale media als Facebook uitgezonderd. Er mag door de Klant dus ook geen filter over de foto’s geplaatst worden.

14.6
Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

14.7
Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

14.8
Voor elke inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden, wordt, afhankelijk van de soort inbreuk, een bedrag van 2 maal de licentievergoeding aangerekend die normaal verschuldigd zou zijn voor het betreffende gebruik in overeenstemming met de door SOFAM bepaalde tarieven.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

14.9
Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de auteursrechten overeenkomen.

15. Portretrecht

15.1
De Fotograaf houdt zich het recht voor de foto’s waarop de Klant herkenbaar in beeld komt, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via Website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk.

15.2
De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.

15.3
Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop de Fotograaf hier rekening mee houdt.

16. Klantgegevens, privacy en geheimhouding

16.1
De Fotograaf gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

16.2
De Fotograaf en de Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

17. Aansprakelijkheid

17.1
Zonder afbreuk te doen aan toepasselijke wettelijke rechten zoals de Wettelijk Garantietermijn, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor materiële (directe of indirecte schade) ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van bedrog, opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

17.2
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

17.3
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf geleverd zijn.

17.4
De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot datgene wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

17.5
De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fotograaf of haar aangestelden.

18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

18.1
De Fotograaf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan de Klant medegedeeld. Bij gebreke aan reactie van de Klant binnen de in de mededeling opgegeven termijn, worden de algemene voorwaarden geacht in onderling akkoord te zijn gewijzigd.

19. Overige bepalingen

19.1
Geen van de partijen kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

19.2
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

19.3
Op de rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.

19.4
Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering of de interpretatie van deze Overeenkomst en dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, of indien de Klant consument is aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement van diens laatste zijn woonplaats.