Algemene voorwaarden

1. Definities 

 1. Fotograaf: An Van de Wal – LumierePhotography, een handelsnaam van AQUILIA vof, met adres te Arendstraat
  43, 2018 Antwerpen en KBO-nummer 0712.506.966, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en
  opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: info@lumierephotography.be.
 2. Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Fotograaf en de Klant.
 4. Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail.
 5. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
 6. Product: elk fysiek of digitaal product dat wordt verkocht door de Fotograaf.
 7. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.
 8. Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. Wetboek Economisch Recht (verder “WER”).
 9. Wettelijke Garantietermijn: de termijn van 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. OBW.
 10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow, alles overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.

2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Klant, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover ze door deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Aanbod van de Opdracht

 1. De Fotograaf doet een aanbod van Opdracht in de vorm van een Offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst, mail of brochure. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. De Fotograaf zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest de Offerte haar geldigheid op de 31e dag na datum van verzending ervan door de Fotograaf.

4. Aanvaarding en totstandkoming van de Opdracht

 1. De Klant dient de Offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt de Offerte als aanvaard beschouwd.
 2. De fotograaf houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 4. Een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Fotograaf.

5. Uitvoering van de Opdracht

 1. De overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data worden door de Fotograaf ingeboekt en na ontvangst van het voorschot definitief bevestigd. Dit voorschot bedraagt 50% van de totale prijs en wordt vooraf gefactureerd. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de Fotograaf.
 2. De Opdrachten worden door de Fotograaf uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van de Klant.
 3. De Fotograaf zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt.
 4. De Fotograaf zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. De Klant maakt de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Algemene voorwaarden LumierePhotography – An Van de Wal 2/6
 5. Door de Fotograaf zal standaard slechts bepaalde nabewerking plaatsvinden, zijnde het aanpassen van bepaalde kleuren en contrasten en dit volgens de huisstijl, kennis van en expertise in nabewerking van An Van de Wal – LumierePhotography. Nabewerking hierbuiten (“photoshop”) is enkel mogelijk na overleg en wordt gefactureerd aan de prijs van € 55,00 per uur, exclusief BTW.
 6. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 7. De Klant keurt na ontvangst van elk onderdeel van de Opdracht de dienst of het product goed, of maakt een voorbehoud indien de dienst niet bevredigend is. Een verloop van twee weken na levering zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd.

6. Ontwerp van een fotoalbum

 1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen vier weken na de bestelling digitaal voorgelegd worden.
 3. De Klant heeft de mogelijkheid een voorselectie te maken uit het gemaakte beeldmateriaal.
 4. De Klant krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp te laten aanbrengen. Dit zijn redelijke aanpassingen in de vorm van het wisselen van foto’s naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de voorgaande foto positie. Grotere wijzigingen, zoals in de opmaak van het ontwerp zijn enkel tegen bijkomende betaling mogelijk. Uiterlijk twee weken na de gevraagde wijzigingen legt de Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de Klant.
 5. De Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer de Klant het ontwerp en nabewerkingen heeft goedgekeurd.

7. Levering

 1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden. Het streven ligt op levering van beelden maximaal 3 weken na datum van de fotoshoot en ontwerp van eventuele fotoalbums maximaal 4 weken na selectie door de klant. Voor online verkochte producten die niet aan een fotoshoot zijn gelinkt, gelden de geschatte levertermijnen zoals vermeld op de website. 
 2. Indien er met een online galerij gewerkt wordt: Foto’s worden ter beschikking gesteld via een met paswoord beveiligde online galerij. De online galerij blijft minstens 6 maanden beschikbaar na oplevering, tenzij anders overeengekomen. Deze periode kan op aanvraag verlengd worden. In de periode waarin de online galerij beschikbaar is, heeft de Klant de mogelijkheid om producten te bestellen via de online shop. Bij bestelling van producten via de online galerij ontstaat een overeenkomst tussen de Klant en Pic-Time, waarbij de Fotograaf geen partij is.
 3. Indien er niet met online galerij gewerkt wordt: De gemaakte beelden worden binnen een geschatte termijn van 3 weken na de fotoshoot geleverd via e-mail, met watermerk logo. Dit ter selectie voor bestelling van bepaalde foto’s of voor een fotoalbum.
 4. Indien een fotoalbum besteld werd, wordt binnen 4 weken na de fotoselectie een eerste ontwerp digitaal voorgelegd. Ingeval de Klant wenst dat er wijzigingen worden aangebracht, waarvoor wordt verwezen naar Artikel 6.4., zal de Fotograaf een nieuw ontwerp voorleggen uiterlijk 2 weken na de vraag om wijzigingen. De Fotograaf zal het fotoalbum laten drukken door het derde bedrijf waarmee hij gebruikelijk samenwerkt, van zodra de Klant het ontwerp heeft goedgekeurd.
 5. De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Klant per e-mail gecommuniceerd.
 6. Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, geschiedt de levering niet eerder dan de betaling van de volledige factuur, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Leveringstermijnen gaan in vanaf betaling door de Klant voor de betreffende dienst of Product, of van het voorschot indien toepasselijk. 
 8. Fotoalbums en andere fysieke goederen worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken, resp. 4 weken na betaling van de factuur persoonlijk overhandigd of per post of koerier verzonden, tenzij anders overeengekomen. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 9. Bij verzending door de Fotograaf geldt bijkomend het volgende:
  1. De kosten voor een verzending per gewone post en de kosten voor een verzending per expresse of per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de Klant zijn ten laste van de Klant.
  2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant, tot het moment dat zij door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.
  3. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging gedurende de verzending via B-Post of een andere derde waarop de Fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.
  4. De Fotograaf verzendt uitsluitend naar adressen in België.
  5. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de Fotograaf toekomt omdat de Klant een onvolledig of fout leveringsadres heeft opgegeven, kan de Klant geen schadevergoeding eisen. Op verzoek en op kosten van de Klant, zal de bestelling nogmaals worden verstuurd.
 10. Indien de Klant een consument is, geldt op online aangekochte niet-digitale producten de Wettelijke Garantietermijn van 2 jaar. Algemene voorwaarden LumierePhotography – An Van de Wal 3/6

8. Vergoeding

 1. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Bij online aankopen gelden de prijzen die op de website staan aangegeven.
 2. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal de Fotograaf dit doorberekenen aan de Klant.
 3. De Fotograaf is steeds gerechtigd van de Klant een voorschot voor bijkomende kosten te vragen. Meer bepaald zijn alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. voor rekening van de Klant. Zij worden hetzij in de basisfactuur doorgerekend aan de Klant, hetzij bijkomend door de Fotograaf gefactureerd. 
 4. Reistijd en verplaatsingen van de Fotograaf, kunnen maximum tot 50% van de vergoeding voor de verbonden diensten worden aangerekend. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan 50% van de overeengekomen uurprijs.
 5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 6. Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 7. Indien de Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is de Fotograaf gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen of de uitvoering van de opdracht uit te stellen.
 8. Vrij Werk is een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant, waarbij de Klant tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de Fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De Fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het Vrij Werk statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd afgesloten voor een afgesproken prijs. De Fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zijn de bepalingen van art. 14 wel nog steeds integraal van toepassing.
 9. Een wijziging in de Opdracht gevraagd door de Klant gedurende de uitvoering van de Opdracht, komt voor rekening van de Klant, en zal door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na ondertekening van een aparte Offerte van de meerkosten. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht kunnen de uitvoeringstermijn verlengen.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. Diensten of Producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Een bevestigingsmail met betalingsbewijs wordt korte tijd nadien toegestuurd. Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Fotograaf een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen.
 2. Daagt de Klant niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag voor de shoot alsnog betaald worden. Daagt de Klant meer dan tien minuten later dan het afgesproken tijdstip op, mag de Fotograaf de verloren tijd inkorten op de shoot en toch de gehele afgesproken vergoeding aanrekenen.

10. Verlet

 1. Indien de Klant de datum van een reeds bevestigde shoot wil verplaatsen naar een ander tijdstip, om welke reden dan ook, zal de Fotograaf een andere datum voorstellen. Indien de Fotograaf geen gepaste beschikbaarheid meer heeft, wordt de opdracht aanzien als geannuleerd en gelden de bepalingen van art. 11.3. De al gemaakte kosten voor onder andere huur van locatie, materiaal of rekwisieten zijn ten laste van de Klant.
 2. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.
 3. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf, of een nieuwe datum overeenkomen. De Fotograaf maakt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand melding van het verlet, behoudens overmacht. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant. In geval van ernstige omstandigheden waaronder, doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor de Klant onmogelijk is om zijn of haar deel van de overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Klant de Fotograaf onverwijld op de hoogte stellen en kan niet vaker dan twee maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Indien de nieuwe datum in een ander jaar valt, houdt de Fotograaf, zich het recht om de nog te presteren uren te indexeren in overeenstemming met de nieuwe consumptieprijsindex.
 4. Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is de Fotograaf gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is de Klant gehouden om de Fotograaf te vergoeden voor het reeds Algemene voorwaarden LumierePhotography – An Van de Wal 4/6 verrichte werk. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant.
 5. Onder ‘overmacht’ wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, epidemie of pandemie en de door overheden opgelegde sanitaire en andere maatregelen in dat verband; gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere werkzaamheden storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de Klant in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht niet kan eisen.

11. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de Fotograaf, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door de Fotograaf aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 
 2. Opschorting dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 3. Indien de Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een fotoshoot, worden volgende vergoedingen aangerekend: – bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – Bij annulatie op de dag zelf of binnen 24u voordien: 100% van de totaalprijs.
 4. Een dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst.
 5. De betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

12. Herroepingsrecht

 1.  Het wettelijk herroepingsrecht is enkel van toepassing bij bestelling van een fotosessie via de website. Producten die via de website zijn aangekocht, waaronder afdrukken van foto’s, canvas, fotoalbum, digitale beelden… zijn steeds Producten op maat, met als gevolg dat hierop het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing is. Ook wanneer het gaat om een bestelling van een dienst (fotosessie) die al is uitgevoerd, is het herroepingsrecht uitgesloten.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Fotograaf via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen en dit binnen een termijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na het afsluiten van het dienstencontract voor wat betreft de shoot zelf. 
 3. Indien de Klant de overeenkomst op correcte wijze herroept, zal de Fotograaf alle tot op dat moment ontvangen betalingen, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.
 4. De Fotograaf betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf. Dit kan via mail op het e-mailadres info@lumierephotography.be. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Een bezwaar kan ook steeds gericht worden aan de consumentenombudsdienst, via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl. 
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Elke Overeenkomst houdt mede de in 14.4 omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij de Fotograaf.
 3. Tenzij anders overeengekomen, houdt de Fotograaf zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Algemene voorwaarden LumierePhotography – An Van de Wal 5/6
 4. De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten en de foto’s voor de vooraf afgesproken doeleinden te gebruiken. Meer bepaald geldt deze licentie slechts voor de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij iedere publicatie op social media wordt de naam van de Fotograaf vermeld en dit door middel van de tag op IG @lumierephotography én naamsvermelding in de caption. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.
 5. Het is De Klant niet toegestaan de foto’s te verveelvoudigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring. De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf, het verplichte bijsnijden op sociale media als Facebook uitgezonderd. Er mag door de Klant dus ook geen filter over de foto’s geplaatst worden.
 6. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 
 7. Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.
 8. Voor elke inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden, wordt, afhankelijk van de soort inbreuk, een bedrag van 2 maal de licentievergoeding aangerekend die normaal verschuldigd zou zijn voor het betreffende gebruik in overeenstemming met de door SOFAM bepaalde tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.
 9. Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de auteursrechten overeenkomen.

15. Portretrecht

 1. De Fotograaf houdt zich het recht voor de foto’s waarop de Klant herkenbaar in beeld komt, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk.
 2. De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop de Fotograaf hier rekening mee houdt.

16. Klantgegevens, privacy en geheimhouding

 1. De Fotograaf zal alleen gegevens van de Klant verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de Fotograaf, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor die bedrijfsvoering. Door het aangaan van een Overeenkomst, geeft de Klant de Fotograaf toestemming voor het gebruik en opslag van zijn of haar (persoons)gegevens voor genoemde doeleinden.
 2. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt de Fotograaf zodra er wijzigingen zijn.
 3. De Fotograaf is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Klant aan derden te verstrekken indien:
  1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
  2. de Fotograaf een kredietrapport wil laten opstellen
  3. de Fotograaf een invordering tegen de Klant instelt
  4. de Fotograaf daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.
 4. De Klant kan in de van deze algemene voorwaarden afzonderlijke Privacyverklaring in detail vernemen op welke manier zijn persoonsgegevens verzameld worden en wat zijn rechten hieromtrent zijn.
 5. De Fotograaf en de Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

17. Aansprakelijkheid

 1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor materiële noch lichamelijke schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers. 
 2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.
 3. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf geleverd zijn. 
 4. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot datgene wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.
 5. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fotograaf of haar aangestelden. Algemene voorwaarden LumierePhotography – An Van de Wal 6/6

18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De Fotograaf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan de Klant medegedeeld.
 3. Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen.

19. Overige bepalingen

 1. Geen van de partijen kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij. 
 2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
 3. Op de rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen.

Laatst gewijzigd op 1 januari 2022